Διατηρηση εργαζομενων σε αναστολη

Για ποιες επιχειρήσεις ισχύει ο όρος να διατηρήσουν τους εργαζομένους τους επιπλέον 45ημέρες από την λήξη της αναστολής; Θα πρέπει να διατηρήσει ακριβώς τα ίδια άτομα ή τον ίδιο αριθμό ατόμων.

Απαγόρευση απολύσεων

Στην απόφαση ορίζεται ρητά ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες που αναστέλλουν συμβάσεις εργασίας, υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου αναστολής να μην απολύσουν κανέναν τις επόμενες 45 ημέρες - δηλαδή να διατηρήσουν τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας που είχαν στις 21/3/2020.

Αυτό σημαίνει ότι επιχείρηση που ανεστάλη η λειτουργία της και το κράτος αποζημιώνει τους εργαζομένους της με 800 ευρώ, υποχρεούται να μην προβεί σε καμία απόλυση 45 ημέρες μετά τη λήξη της αναστολής της σύμβασης.

Ορίζεται επίσης ότι επιχειρήσεις- εργοδότες που αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, δύνανται για τους υπόλοιπους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των διατάξεων που αφορούν τον ορισμό προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας . Να απασχολεί δηλαδή τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων της για τουλάχιστον 2 εβδομάδες ανά μήνα.

Κατ‘ εξαίρεση, οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά, επιτρέπεται να συμφωνήσουν με εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την παροχή εργασίας με τηλεργασία, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης.

Πριν αρχίσει αυτή η τηλεργασία, πρέπει να δηλωθεί στο έντυπο ειδικού σκοπού για την εξ αποστάσεως εργασία που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Πρέπει να αμείβεται από τον εργοδότη αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες μικτές αποδοχές του εργαζομένου.

Το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την εργασία αυτή, μπορεί να φθάνει έως το ύψος των αποδοχών για την νομίμως παρεχόμενη εργασία τους, αφαιρουμένου του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Για τα επιμέρους ζητήματα, τους όρους και τις διαδικασίες που που πρέπει να τηρηθούν, στην ΚΥΑ αναφέρεται:

Αναστολή συμβάσεων εργασίας

  1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων απαγορεύτηκε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής, δεν οφείλουν να παρέχουν την εργασία τους και οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν οφείλουν αποδοχές, λόγω του ότι η απαγόρευση λειτουργίας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με εντολή δημόσιας αρχής, συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας.

  2. Στην περίπτωση αυτή, οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τελούν σε αναστολή, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εντολή της δημόσιας αρχής, για απαγόρευση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

  3. Ειδικότερα, οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν, μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων-εργοδοτών της παραγράφου 1, τίθενται σε αναστολή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για το συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

  4. 'Αδειες άνευ αποδοχών που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών, των οποίων η επιχειρηματική δράστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, αίρονται αυτοδικαίως από δημοσιεύσεως της παρούσας. Οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ως ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης

  1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με εντολή δημόσιας αρχής και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού COVID-19, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

  2. Οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από 18/3/2020 (ημερομηνία δημοσιοποίησης του μέτρου) και εφεξής είναι άκυρες.