Επιχείρηση - έχω επιταγές μεταχρονολογημένες προς είσπραξη πρέπει να τις εμφανίσω στην τράπεζα προς είσπραξη κατά τη λήξη τους ; (είτε επιθυμώ είτε όχι χρήση μέτρων στήριξης)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΠΝΠ 30.03.2020/2020 για να ισχύσει η αναστολή της προθεσμίας λήξης των αξιογράφων, τα εν λόγω αξιόγραφα πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ30.03.2020/2020 για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται ήδη στις πληττόμενες επιχειρήσεις ή εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των ΚΑΔ που πρόκειται να συμπεριληφθούν στις υπάρχουσες αποφάσεις κατά τον μήνα Απρίλιο του έτους 2020

Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.

Η παραπάνω διάταξη δεν εμποδίζει τον υπόχρεο να χορηγήσει εντολή πληρωμής του αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύματα ή τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης .