Η αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων αφορά όλες τις επιχειρήσεις;

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΠΝΠ 30.03.2020/2020, το συγκεκριμένο μέτρο αφορά στις επιχειρήσεις που είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέν ου (Α΄ 55). Επιπλέον αφορά και τις επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ πρόκειται να συμπεριληφθούν στις ανωτέρω αποφάσεις κατά τον μήνα Απρίλιο του έτους 2020.

Οι κομιστές αξιογράφων που δεν δραστηριοποιούνται στους παραπάνω Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας ( ΚΑΔ ) δύνανται να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να υπαχθούν στις ρυθμίσεις των άρθρων 1, 2 και 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20% ) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους , όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ. Από την εν λόγω εφαρμογή εξαιρούνται επιχειρήσεις που ανήκουν σε ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19.