Ποιοι δικαιούνται μείωση ενοικίου και για ποια περίοδο;

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΠΝΠ 20.03.2020:

Επιχειρήσεις

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020.

Φυσικά πρόσωπα

Τα παραπάνω ισχύουν και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας , στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση για την οποία έχουν ληφθεί τα ως άνω μέτρα, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενεργή σχέση εργασίας του εργαζομένου με την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων.