Προβλέπεται παράταση προθεσμίας για την υποβολή και καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων;

Σύμφωνα με την Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325/2020 οι επιχειρήσεις που:

α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου , αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση,

β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, που αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα της εν λόγω απόφασης

Υποβολή Δηλώσεων

Yποβάλλουν για το προσωπικό που απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών . Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Καταβολή εισφορών

Δύναται να καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές , περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 (απαιτητές έως 31/3/2020 και 30/4/2020 αντίστοιχα) για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας, έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Επιπλέον για τις ίδιες επιχειρήσεις, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων , απαιτητών έως 31/3/2020 καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες .

Σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργαζομένου ή μη διατήρηση του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι παραπάνω παρατάσεις παύουν αυτοδικαίως και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις.