Τι είναι η οικονομική ενίσχυση με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής» και ποιους αφορά;

Πρόκειται για το χρηματοδοτικό σχήμα του Υπουργείου Οικονομικών για την περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, δηλαδή επιχειρήσεις με προσωπικό από 1 έως 500 εργαζόμενους , και αφορά σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας .

Χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα διότι, είτε εις ολόκληρον είτε μερικώς (συναρτάται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης), θα επιστραφεί στο Κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο .

Η συνολική διάρκεια του σχήματος είναι πενταετής . Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος , χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων εδράζεται στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασής τους σε σύγκριση με την προγενέστερη.

Το ύψος της ενίσχυσης προς την κάθε επιχείρηση θα προσδιορίζεται – τυποποιημένα – από τη μεταβολή της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη και λοιπά χαρακτηριστικά της και δεν θα μπορεί, ως ανώτατο όριο , να ξεπεράσει το ποσό των 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση .

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πραγματοποιείται στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμαmyBusinessSupport ” (www.aade.gr/mybusinesssupport) από τις 3 και έως τις 10 Απριλίου 2020 . Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφέρονται στην Α.1076/2020 , ΦΕΚ τεύχος Β’ 1135/02-04-2020).