Το Leasing κτιρίου, υπόκειται σε μείωση 40 %?

Η μείωση του μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας κατά 40% για τον μήνα Απρίλιο για όλες τις εταιρείες που πλήττονται, αφορά και σε χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)?

Με το άρθρο 2 της πρόσφατης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στις 20 Μαρτίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 68/20-3-2020) και στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας προβλέπεται μεταξύ άλλων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η μείωση των μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων και των μισθώσεων κύριας κατοικίας.

Σημειώνεται επίσης ότι η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 ισχύει επίσης και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου , ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης , και αφορά σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4683/2020, τα παραπάνω ισχύουν και για επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 1, της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), όπως εκάστοτε ισχύουν.

1 Like