Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1042277 ΕΞ 2020 - Απαγόρευση εξαγωγής απολυμαντικών προϊόντων - ν. 4681/2020 (ΦΕΚ 74/Α/2020)

ΘΕΜΑ: Απαγόρευση εξαγωγής απολυμαντικών προϊόντων - ν. 4681/2020 (ΦΕΚ 74/Α/2020)

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 σας αποστέλλουμε, συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον ν.4681/2020 (ΦΕΚ 74/Α/2020) “Κύρωση της από 10.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας» (Α΄ 28) και της από 2.3.2020 Π.Ν.Π. «Αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου» (Α΄ 45) και άλλες διατάξεις.”, με τον οποίο θεσπίστηκε απαγόρευση εξαγωγής απολυμαντικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 5 αυτού ορίζεται ότι, για όσο θα υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, η παραγωγή απολυμαντικών προϊόντων τύπου 1 για ανθρώπινη χρήση είτε σε μορφή υγρή ή γέλης, είτε εμποτισμένα μαντηλάκια, θα γίνεται αποκλειστικά για διάθεση στην Ελληνική Αγορά. Η υποχρέωση αποκλειστικής διάθεσης και κυκλοφορίας των εν λόγω προϊόντων στην Ελληνική Επικράτεια καθώς και η απαγόρευση εξαγωγής τους αφορά τόσο τους παραγωγούς όσο και τους μεταπωλητές αυτών.

Δείτε εδώ την πρωτότυπη εγκύκλιο.
ΔΤΔ Γ 1042277 ΕΞ 2020.pdf (344,7 KB)