Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΕΛ Α 1043783 ΕΞ 2020 - Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρων κατόπιν ελέγχου λόγω της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων

ΘΕΜΑ: «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρων κατόπιν ελέγχου λόγω της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»

Αποφασίζεται:

  1. Για τις πληροφορίες οι οποίες ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.4174/2013, στο πλαίσιο διαδικασίας επιστροφής φόρων κατόπιν ελέγχου για αιτήματα που έχουν υποβληθεί μέχρι 31/03/2020, παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους αποστολής των ζητηθέντων σε αντίγραφα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες. Ειδικότερα, καθίσταται δυνατή η αποστολή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αρμόδιων Ελεγκτικών Υπηρεσιών, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr), αντιγράφων των σχετικών δικαιολογητικών (βιβλίων και στοιχείων καθώς και λοιπών εγγράφων), τα οποία ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση και τα οποία είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των σχετικών επαληθεύσεων και την ολοκλήρωση της σχετικής υπόθεσης. Τα απεσταλθέντα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του φορολογούμενου με την οποία θα δηλώνεται ότι τα ανωτέρω αντιπροσωπεύουν ακριβή αντίγραφα. Προς τούτο, απαιτείται η σάρωση ή η φωτογραφική απεικόνιση κ.λπ., των ως άνω ζητηθέντων και της Υπεύθυνης Δήλωσης, και μέχρι την έκδοση οδηγιών μας για τη διαδικασία παραλαβής της ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Δικτυακής Πύλης gov.gr.

Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο.
Ο ΔΕΛ Α 1043783 ΕΞ.pdf (881,6 KB)