Αριθμ. 1078 - Παράταση καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν 31.03.2020, των φυσικών προσώπων α) που συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2020 το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους ή β) που παρουσιάζουν βαριά αναπηρία

ΘΕΜΑ: Παράταση καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν 31.03.2020, των φυσικών προσώπων α) που συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2020 το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους ή β) που παρουσιάζουν βαριά αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, έως τις 24.4.2020.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αποφασίζει:

  1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 της με αριθμ. Α. 1066/30.03.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν στα πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
    του» (Β’ 1083), οι λέξεις «έως και την 10.4.2020» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως και την 24.4.2020»

Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο.
1078.pdf (110,6 KB)