Αριθμ. 1079 - Παράταση προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών, των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν την 30.03.2020 και την 31.03.2020, των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του άρθρου πρώτου της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 75) έως και 21.4.2020.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αποφασίζει:

  1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 της με αριθμ. Α. 1068/2020 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών, «Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, κατόπιν του
    πρώτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75 Α’)» (Β’ 1113), οι λέξεις «έως και την 10.4.2020» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως και την 21.4.2020».

Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο.
1078.pdf (110,6 KB)