Αριθμ. Α. 1099 - Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου διαβίβασης ή αποστολής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου διαβίβασης ή αποστολής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), με την οποία λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αποφασίζουν ενδεικτικά:

Άρθρο 1
Σκοπός

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις Υπαγωγής

Άρθρο 3
Εξαιρέσεις

Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής αίτησης, συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά - ευεργετήματα

Άρθρο 5
Τρόπος αποστολής ή διαβίβασης πληροφοριών από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην ΑΑΔΕ για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
Αριθμ. Α. 1099.pdf (122,6 KB)