Αριθμ. Πρωτ.: 18200 - Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 10 της ΠΝΠ - Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

Αριθμ. Εγκυκλίου: 10

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 10 της ΠΝΠ - Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

Κατόπιν της θέσης σε ισχύ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του και αναφορικά με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 10 θέτουμε υπόψη σας κατά λόγο αρμοδιότητας τα εξής:

Τμήμα Εσόδων

Με την παρ. 1 του άρθρου 2 προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας καταβολής οφειλών, παράτασης της προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης ή τμηματικής διευκόλυνσης καταβολής οφειλών, καθώς και η αναστολή καταβολής χρεών προς τη Φορολογική Διοίκηση (ΔΟΥ) για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, οι πληγείσες επιχειρήσεις, το χρονικό διάστημα παράτασης των ανωτέρων προθεσμιών καταβολής ή αναστολής είσπραξης οφειλών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια πρόκειται να καθοριστούν στο προσεχές διάστημα με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Δεδομένου ότι κατά την παρ. 4 του άρθρου 167 του ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) «ειδικότερες διατάξεις νόμου και οι κατ` εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις περί παράτασης της προθεσμίας ή αναστολής της καταβολής χρεών προς το Δημόσιο λόγω εξαιρετικών περιστάσεων εφαρμόζονται αναλογικά και για τις οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών», είναι αυτονόητο ότι το περιεχόμενο της ανωτέρω Απόφασης, όταν αυτή εκδοθεί, θα χωρεί αναλογικής εφαρμογής και για τις οφειλές των πληγεισών επιχειρήσεων, όπως αυτές θα προσδιοριστούν σε αυτήν, προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού καθώς και τα νομικά πρόσωπα αυτών.

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 της ΠΝΠ ορίζεται ρητά ότι η προθεσμία υποβολής δήλωσης διόρθωσης επιφάνειας ακινήτων, κατά τη διαδικασία και με τους όρους του άρθρου 51 παρ. 2 του ν. 4647/2019, η οποία έληγε στις 31/3/2020, παρατείνεται έως 30/6/2020.

Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο.
18200 - 2020.pdf (766,9 KB)