ΓΔΟΥ 148 - Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020

ΘΕΜΑ: Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αποφασίζουν ενδεικτικά:

Άρθρο 1
Σκοπός

Άρθρο 2
Ορισμοί

Άρθρο 3
Δικαιούχοι

Άρθρο 4
Ύψος ενίσχυσης

Άρθρο 5
Έλεγχος σώρευσης

Άρθρο 6
Διαδικασία υποβολής αίτησης

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
ΓΔΟΥ 148.pdf (312,3 KB)