Ενημέρωση σχετικά με τον Κορονοϊό   Φορολογικά Θέματα


Θέμα Απαντήσεις Ενημέρωση
Αριθμ. Α. 1080 - Τροποποίηση της με αριθμ. Α. 1076/2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης 1 Απρίλιος 9, 2020
Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΕΛ Α 1043783 ΕΞ 2020 - Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρων κατόπιν ελέγχου λόγω της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων 1 Απρίλιος 9, 2020
Αριθμ. Α.1065 - Παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων και πληροφοριών της ΠΟΛ. 1033/2014 απόφασης, τα οποία διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από ιδιωτικά θεραπευτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) 1 Απρίλιος 7, 2020
ΦΕΚ B 1083 - 30.03.2020 Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών 1 Μάρτιος 29, 2020
ΦΕΚ 1086/Β/30-3-2020 Παράταση αναστολής λειτουργίας Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ για το χρονικό διάστημα από της λήξεως της Α1046/ 12-3-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β’856) έως και 10.4.2020 1 Μάρτιος 22, 2020
Διευκρινήσεις ως προς την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των κλάδων των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 1 Μάρτιος 26, 2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του τρίτου άρθρου της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄68/2020)» 1 Μάρτιος 22, 2020
Αριθμ. Α. 1069 - Παράταση υποβολής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων για τις αμοιβές των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων 1 Απρίλιος 5, 2020
ΦΕΚ B’ 1038/26.03.2020 Υποβολή στοιχείων από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς διασταύρωση των εκχωρημένων απαιτήσεων επί ανεξόφλητων τιμολογίων των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 1 Απρίλιος 3, 2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 13 Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων - ελευθέρων επαγγελματιών 1 Απρίλιος 3, 2020
ΦΕΚ 1079/Β/28-3-2020 Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων 1 Απρίλιος 3, 2020
Αριθμ. Α.1073 - Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄) 1 Απρίλιος 3, 2020
Αριθμ. Α.1072 - Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄) 1 Απρίλιος 3, 2020
Αριθμ. Α.1075 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄) 1 Απρίλιος 2, 2020
Αριθμ. Α.1074 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄) 1 Απρίλιος 2, 2020
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 22124 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων 1 Μάρτιος 31, 2020
Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2036 - Διενέργεια αυτοψίας κατά την έναρξη / μεταβολή επιχειρηματικής δραστηριότητας 1 Μάρτιος 19, 2020
Αριθ. Πρωτ.: Δ3(α)/18954 - Επικαιροποιημένο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης με ενσωμάτωση: του Δελτίου Τιμών Νέων Φαρμάκων έτους 2019, διοικητικών μεταβολών, αλλαγής Φ.Π.Α. και αναπροσαρμογής τιμών για λόγους Δημόσιας Υγείας 1 Μάρτιος 19, 2020
Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2033 - Παροχή οδηγιών για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου λόγω των γενικότερων μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού 1 Μάρτιος 18, 2020