1029/8/18-κ' - Δημόσιες Υπαίθριες Συναθροίσεις

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

I.Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις :

α.των άρθρων 5, 11 και 25 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση του πρώτου και

β.της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’83),

2.Την παρ. 2 του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 (A’ 256).

3.Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629 από 27.11.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2020» (Β’ 5255).

4.Την υπό στοιχεία 8000/1/2020/144-α από 03.12.2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με την οποία βεβαιώνεται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν προκαλούν δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

5.Την από 2.12.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

6.Την ανάγκη εξειδίκευσης και αυστηροποίησης των ισχυόντων έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας.

II.Λαμβάνοντας υπόψη:

1.Τη συνδρομή εξαιρετικώς επιτακτικών λόγων δημόσιου συμφέροντος που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας και συνίστανται στη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του σοβαρού κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

2.Τον περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω, από τις 05:00 έως τις 21:00, εκτός της συνδρομής των περιπτώσεων που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629 από 27.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 5255), καθώς και τις ειδικώς από τις 21.00 έως 05.00 μετακινήσεις των πολιτών για τους λόγους που περιοριστικά αναφέρονται στην παρ. 6 του ίδιου άρθρου της ως άνω απόφασης, προκειμένου να ανασχεθεί το δεύτερο κύμα της πανδημίας και να βελτιωθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα, μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2020.

3.Τη διαπιστωμένη κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα (30) ημερών αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και θανάτων εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με τα στοιχεία και τις ημερήσιες εκθέσεις επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από τον κορωνοϊό (COVID-19) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

4.Τον αριθμό ασθενών που νοσηλεύονται διασωλη-νωμένοι στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία και τις ημερήσιες εκθέσεις επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από τον κορωνοϊό (COVID-19) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

5.Τον κίνδυνο περαιτέρω αύξησης του ρυθμού διάδοσης του κορωνοϊού, από τη σφόδρα πιθανολογούμενη πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων στις 6 Δεκεμβρίου 2020.

6.Την υγειονομική κατάσταση της Χώρας η οποία, με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) επιβαρύνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.),αποφασίζει:

α.Την απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων στο σύνολο της Επικράτειας (άρθρο 11 του Συντάγματος και ν. 4703/2020, Α’131), στις οποίες συμμετέχουν τέσσερα (4) ή περισσότερα άτομα.

β.Την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, ως ακολούθως:

βα.Στα νομικά πρόσωπα που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις κατά το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.

ββ.Στα φυσικά πρόσωπα που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις κατά το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής ύψους τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.

βγ. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν την απαγόρευση της περ. α’ συμμετέχοντας σε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300,00) ευρώ.

γ. Όργανα βεβαίωσης.

Η βεβαίωση των παραβάσεων και η επιβολή των ανωτέρω προστίμων πραγματοποιείται από τα ελεγκτικά όργανα κατόπιν σύνταξης Πράξης Επιβολής Προστίμου, βάσει των άρθρων 9 και 10 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629 από 27.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης και του παραρτήματος V, που επισυνάπτεται στην προαναφερόμενη απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της (Β’ 5255).

Η παρούσα ισχύει από ώρα 05.00 έως ώρα 24.00 της 6ης Δεκεμβρίου 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2020

Ο Αρχηγός

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ