2241.7/73380/2020 - Παράταση της περιόδου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),

ΘΕΜΑ: Παράταση της περιόδου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), για την εγγραφή των ανέργων ναυτικών στους καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση και επιδοτούμενων ανέργων που τηρούνται από το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικές Αρχές και λαμβάνουν τακτική επιδότηση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 228/1998.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αποφασίζουν:

Άρθρο 1

Παράταση περιόδου εφαρμογής των ρυθμίσεων των παρ. 1 έως 3 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104). Η περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων των παρ. 1 έως 3 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), παρατείνεται έως την 31.12.2020.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
2241.7-73380-2020.pdf (123,4 KB)