2252.1.1/45330/2020 - Παράταση της περιόδου εφαρμογής του άρθ. 62ου της από 30.3.2020 ΠΝΠ για τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου για την περίοδο 21.07.2020-7.08.2020

ΘΕΜΑ: Παράταση της περιόδου εφαρμογής του άρθρου εξηκοστού δευτέρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), όπως έχει κυρωθεί με τον ν. 4684/2020 για τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου για την περίοδο 1.07.2020-7.08.2020 (Α’ 86).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αποφασίζουν ενδεικτικά:

Άρθρο 1
Παράταση περιόδου εφαρμογής των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιωτικών περιοχών

Άρθρο 2
Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας - Επιλέξιμες γραμμές

Άρθρο 3
Έναρξη διαδικασίας - Δημοσίευση πρόσκλησης

Άρθρο 4
Δικαιούμενοι Συμμετοχής - Διαδικασία επιλογής

Άρθρο 5
Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
2252.1.1-45330-2020.pdf (251,0 KB)