Α.Π.:71306 - Σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές επί του ποσού της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 4 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

ΘΕΜΑ: Σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές επί του ποσού της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 4 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις

α) Στους ασφαλισμένους του τ. Τομέα Πρόνοιας ∆ημοσίων Υπαλλήλων (τ.Τ.Π.∆.Υ.) νυν Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. η ειδική εισφορά ποσοστού 1%, όπως προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 38 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄/ 2011) και

β) Στους μετόχους του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) κράτηση 2% σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 του Π.∆. 422/1981 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/1981), όπως ισχύει.

Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο.
71306.pdf (27,4 KB)