Ενημέρωση σχετικά με τον Κορονοϊό   Ασφαλιστικά και Εργατικά Θέματα


Θέμα Απαντήσεις Ενημέρωση
Αριθμ. 20788/610 - Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας 1 Μάϊος 29, 2020
Αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.16486/500 - Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20-03-2020 ΠΝΠ (Α΄ 68) για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης 1 Μάϊος 11, 2020
Α.Π.: 82992 - Υποβολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 03/2020 1 Μάϊος 5, 2020
Αριθμ. 17045/319 - Τροποποίηση της αριθμ. 12997/231/23-3-2020 «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993) 1 Μάϊος 3, 2020
Α.Π.: οικ. 17321/327 - Δυνατότητα για νέες/συμπληρωματικές δηλώσεις και ορθές επαναλήψεις επιχειρήσεων – εργοδοτών και εργαζομένων ειδικών περιπτώσεων και ειδικών κατηγοριών και διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ 1 Μάϊος 3, 2020
Αριθμ. 17239/Δ1.5936 - «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 1 Μάϊος 3, 2020
Οικ. 17078/505/2020 (Ορθή ανακοινοποίηση) - Επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υποβολή Δηλώσεων Εργαζομένων στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 1 Απρίλιος 29, 2020
Αριθμ. Οικ.16604/3224 - Οικονομική Ενίσχυση - Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 1 Απρίλιος 28, 2020
Αριθμ. Πρωτ: οικ. 15207/271 - Δ «Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής 1 Απρίλιος 12, 2020
Αριθμ. 39162 ΕΞ 2020 - Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 1 Απρίλιος 15, 2020
Αριθμ. οικ.16073/287 - Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19 1 Απρίλιος 21, 2020
Ε.2052 - Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της με αριθμ. 39162 ΕΞ 2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο "Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων 1 Απρίλιος 21, 2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 16 - Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 της από 13/04/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 84) 1 Απρίλιος 22, 2020
Α.Π.: οικ.14676/253 - Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 ΚΥΑ (Β΄1078) για μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων –εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 και λοιπά μέτρα στήριξης 1 Απρίλιος 6, 2020
Αριθμ. 14556/448 - Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας 1 Απρίλιος 6, 2020
Αριθμ. οικ. 14199/249 - Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα 1 Απρίλιος 7, 2020
Αριθμ. οικ. 15687/282 - Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους 1 Απρίλιος 15, 2020
Αριθ. Πρωτ.: 23667 - Απασχόληση Προσωπικού Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών κατά την περίοδο του Πάσχα – Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στους υπαλλήλους των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 1 Απρίλιος 14, 2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 15/2020 - Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους 1 Απρίλιος 13, 2020
Αριθμ. οικ. 14025/747 - Πρόγραμμα προεργασίας για 500 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Ηπείρου 1 Απρίλιος 8, 2020
Δ.15/Δ’/οικ. 13994/339 - Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες 1 Απρίλιος 8, 2020
Αριθμ. Δ.15 /Δ’ / οικ. 13994 / 339 - Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες 1 Απρίλιος 8, 2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 13/2020 (Ορθή επανακοινοποίηση) - Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων – ελευθέρων επαγγελματιών 1 Απρίλιος 7, 2020
Α.Π.:71306 - Σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές επί του ποσού της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 4 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 1 Απρίλιος 7, 2020
23525/2020 - Διαδικασία διενέργειας ελέγχων στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω κορωνοϊού 1 Απρίλιος 2, 2020
Αριθμ. Πρωτ: οικ. 14011/245 - Διευκρινίσεις σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης της ανεργίας και στήριξης εργαζομένων και ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και επιστημόνων-ελεύθερων επαγγελματιών 1 Απρίλιος 1, 2020
Αριθμ. 12997/231 Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 1 Μάρτιος 22, 2020
Αριθμ. 12998/232 Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεωνεργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ 1 Μάρτιος 27, 2020
Αριθμ. 13031/Δ1.4551 Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) 1 Μάρτιος 22, 2020
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3701/55/22.11.2011 απόφασης του ΔΣ σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ με την υπ΄αριθμ. 1850/30/15.03.2020 απόφαση του Δ.Σ 1 Μάρτιος 29, 2020