Αριθμ. Πρωτ: οικ. 15207/271 - Δ «Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της με αριθμό οικ. 14199/249/5-4-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.
Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 1217 Β’)

Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο.
οικ. 15207 - 271.pdf (611,7 KB)