Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 16 - Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 της από 13/04/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 84)

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 της από 13/04/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 84)

Περιλαμβάνει ενδεικτικά:

  1. ΓΕΝΙΚΑ
  2. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
  4. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΟΣ

Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο.
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 16.pdf (626,8 KB)