Αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.16486/500 - Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20-03-2020 ΠΝΠ (Α΄ 68) για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης

ΘΕΜΑ: Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αποφασίζει ενδεικτικά:

Άρθρο 1
Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2020 –
Ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών

Άρθρο 2
Δικαίωμα υπαγωγής

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
Αριθμ. Δ.15-Δ΄-οικ.16486-500.pdf (121,1 KB)