Αριθμ. οικ. 14199/249 - Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα

ΘΕΜΑ: Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών και λοιπές διατάξεις.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αποφασίζουν ενδειτικά:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2
Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων εργοδοτών - Εξ αποστάσεως εργασία
(τηλεκπαίδευση/τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών.
Αναστολή συμβάσεων εργασίας

Άρθρο 3
Ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης

Άρθρο 4
Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού και λοιπά μέτρα

Άρθρο 5
Ρυθμίσεις που αφορούν μειώσεις και αναπροσαρμογή διδάκτρων ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών πάσης φύσεως

Άρθρο 6
Λοιπές διατάξεις

Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο.
οικ. 14199 - 249.pdf (128,5 KB)