Αριθμ. Πρωτ: οικ. 14011/245 - Διευκρινίσεις σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης της ανεργίας και στήριξης εργαζομένων και ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και επιστημόνων-ελεύθερων επαγγελματιών

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης της ανεργίας και στήριξης εργαζομένων και ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και επιστημόνων-ελεύθερων επαγγελματιών

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 1 και 2, τα οποία υπάγονται στον ΚΑΔ κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας 85.59 «Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.» και τελούν σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας της δραστηριότητάς τους με εντολή δημόσιας αρχής, για την υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης της ανεργίας και προγραμμάτων στήριξης εργαζομένων και ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και επιστημόνων-ελεύθερων επαγγελματιών, μπορούν να εξαιρούνται και επιτρέπεται η λειτουργία τους αποκλειστικά για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως κατάρτισης
(τηλεκατάρτιση) και μπορούν να μη θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων που είναι αναγκαίοι αποκλειστικά γι’ αυτό το σκοπό.

Όσες επιχειρήσεις-εργοδότες, επιθυμούν να υποστηρίξουν την εξ αποστάσεως κατάρτιση (τηλεκατάρτιση) και έχουν υποβάλει την «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων Εργοδοτών για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους», της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του κεφαλαίου Α1 της ΚΥΑ με αριθμό 12998/232/23-3-2020, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, αυτοί
πρέπει να επανυποβάλουν Δήλωση, μόνο ως προς το προσωπικό που δεν είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία και υλοποίηση των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης.

Ευνόητο είναι ότι οι εργαζόμενοι που είναι αναγκαίοι αποκλειστικά για την υποστήριξη και υλοποίηση της εξ αποστάσεως κατάρτισης (τηλεκατάρτιση), δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800€ της ΚΥΑ 12998/232/23-3-2020 και οι αποδοχές τους καταβάλλονται από τον εργοδότη.

Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο.
οικ. 14011 - 245.pdf (226,7 KB)