Α.Π.: οικ.14676/253 - Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 ΚΥΑ (Β΄1078) για μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων –εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 και λοιπά μέτρα στήριξης

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 ΚΥΑ (Β΄1078) για μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων –εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 και λοιπά μέτρα στήριξης.

Αποφασίζεται:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων για υποκατάστημα /τα με ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής και μεταβολές αρχικών δηλώσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Διορθώσεις – συμπληρώσεις - ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων επιχειρήσεων-εργοδοτών και εργαζομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Ανάκληση της αναστολής συμβάσεων εργασίας προσωπικού για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: υποβολή εντύπων επιχειρήσεων-εργοδοτών και εργαζομένων, διορθώσεις/συμπληρώσεις/ανακλήσεις υποβολής εντύπων & καταβολή αποζημίωσης ειδικού
σκοπού

Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο.
οικ.14676 - 253 - 2020.pdf (572,9 KB)