Αριθμ. Οικ.16604/3224 - Οικονομική Ενίσχυση - Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού

ΘΕΜΑ: Οικονομική Ενίσχυση - Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αποφασίζουν ενδεικτικά:

Άρθρο 1
Οικονομική ενίσχυση - Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού

Άρθρο 2
Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Άρθρο 3
Διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Άρθρο 4
Αχρεωστήτως καταβληθέντα - αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
Αριθμ. Οικ.16604 - 3224.pdf (141,6 KB)