Αριθμ. 131207 - 5η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 37674/10.4.2020 (Β’ 1291) απόφασης Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων

ΘΕΜΑ: 5η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 37674/10.4.2020 (Β’ 1291) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19».

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αποφασίζουν:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης

Η Αναλυτική Πρόσκληση η οποία επισυνάπτεται στην υπ’ αρ. 37674/10.04.2020 (Β 1291) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αρ. 40286/22.4.2020 (Β 1560), 44417/6.5.2020 (Β 1769) και 63890/22.6.2020 (Β` 2486)
όμοιες αποφάσεις και αντικαταστάθηκε με την υπ’ αρ. 77883/22.7.2020 (Β’ 3110) όμοια απόφαση τροποποιείται ως εξής:

1.Το σημείο 4 του Κεφαλαίου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν χρηματοδότηση οφείλουν να απασχολούν στις 31.12.2020 ή στις 31.05.2021 ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν στις 19.3.2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ».

2.Το πρώτο εδάφιο του υποκεφαλαίου 11.2 του Κεφαλαίου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την Β΄ δόση της δημόσιας επιχορήγησης, η οποία μπορεί να ανέλθει έως το 30% της αναλογούσας συνολικής δημόσιας επιχορήγησης ανά Χρηματοπιστωτικό ‘Ίδρυμα, τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στη ΕΥΔΕ-ΒΕΚ αίτημα μεταβίβασης, εφόσον το διαθέσιμο ποσό της δημόσιας επιχορήγησης που βρίσκεται κατατεθειμένο στον αντίστοιχο ειδικό λογαριασμό τους είναι χαμηλότερο από το 20% της δημόσιας επιχορήγησης που καταβλήθηκε με την Α’ δόση».

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
Αριθμ. 131207.pdf (118,6 KB)