Αριθμ. ΓΔΟΥ 281 - Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά

ΘΕΜΑ: Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αποφασίζουν ενδεικτικά:

Άρθρο 1
Σκοπός

Άρθρο 2
Ορισμοί

Άρθρο 3
Δικαιούχοι

Άρθρο 4
Ύψος ενίσχυσης

Άρθρο 5
Έλεγχος σώρευσης

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
ΓΔΟΥ 281.pdf (344,1 KB)