Αριθμ. οικ. 27039/617 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23102/477/ 12.06.2020 «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά»

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23102/477/12.06.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β΄ 2268).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αποφασίζουν:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23102/477/12.06.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β΄ 2268) ως εξής:

Ακολουθεί πίνακας.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση εδώ.
Αριθμ. οικ. 27039-617.pdf (129,7 KB)