Δ1α/Γ.Π.οικ. 54841 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 52963/27.8.2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52963/27.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3582).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αποφασίζουν:

Άρθρο μόνο

Η παρ. 3Α του άρθρου πρώτου της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52963/27.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3582) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3Α.Η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων είναι δυνατή μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Προμαχώνα, Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Νυμφαίας, Ορμενίου, Κήπων και Εξοχής, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 2 και 3. Ειδικώς από το συνοριακό σημείο ελέγχου Εξοχής επιτρέπεται, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η διέλευση ενός (1) μόνο επιβάτη ανά όχημα.».

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
Δ1α-Γ.Π.οικ. 54841.pdf (105,2 KB)