Δ1α/ΓΠ.οικ. 42073 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41013/ 30.6.2020 και επιβολή απαγόρευσης εισόδου στη χώρα υπηκόων της Δημοκρατίας της Σερβίας, για το χρονικό διάστημα από 6.7.2020 έως και 15.7.2020

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41013/30.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως και 15.7.2020» (Β΄ 2658), όπως ισχύει, ως προς την απαγόρευση εισόδου στη χώρα υπηκόων της Δημοκρατίας της Σερβίας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 6.7.2020 έως και 15.7.2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αποφασίζουν:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

1.Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41013/30.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 2658), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. Δ1Α/ΓΠ.οικ.42065/3.7.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών (Β΄ 2732) διαγράφεται η φράση «Δημοκρατία της Σερβίας».

2.Η παρούσα τίθεται σε ισχύ στις 6.7.2020 και ώρα 06:00.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
Δ1α-ΓΠ.οικ. 42073.pdf (105,2 KB)