Δ1α/ΓΠ.οικ. 44071 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/28.6.2020 «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή»

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/28.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2602).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1.H παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη Χώρα, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα το αργότερο την προηγούμενη ημέρα από την άφιξή τους στη χώρα».

2.Μετά από το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Στα ως άνω κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας δύνανται να συμμετέχουν αστυνομικοί, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των κλιμακίων, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους αναλαμβάνοντας μόνο τη διοικητική μέριμνα της διαδικασίας».

3.Η παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η παρούσα ισχύει για τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα κατά το χρονικό διάστημα από την 15η Ιουλίου 2020 και ώρα 00.01 έ ως και τις 31 Αυγούστου 2020. Ειδικώς έως τις 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 00:01, η είσοδος στη Χώρα μέσω των χερσαίων συνόρων είναι δυνατή μόνο για πρόσωπα που έχουν ήδη συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα της παρ. 1 πριν από τη δημοσίευση της παρούσας.».

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
Δ1α-ΓΠ.οικ. 44071.pdf (129,1 KB)