Δ1α/ΓΠ.οικ. 72309 - Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής υπαίθριας αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικό διάστημα από 11.11.2020 έως και 17.11.2020

ΘΕΜΑ: Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής υπαίθριας αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικό διάστημα από 11.11.2020 έως και 17.11.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αποφασίζουν:

Άρθρο μόνο

Tην προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας της κάτωθι λαϊκής υπαίθριας αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) για το χρονικό διάστημα από 11.11.2020 έως και 17.11.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 10.11.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και ως εξής:

-Λαϊκή υπαίθρια αγορά που πραγματοποιείται την ημέρα Σάββατο κάθε εβδομάδας του Δήμου Ηλιούπολης Αττικής, στην περιοχή Αγίας Μαρίνας, με φορέα λειτουργίας αυτής την Περιφέρεια Αττικής, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID -19, λαμβανομένης υπόψη και της διαπιστωμένης μη τήρησης των κανόνων του σημείου 23 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 σε συνδυασμό με την περ. β) του σημείου 9 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Δ1α ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4899), όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 118219/9.11.2020 αναφορά της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.).

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
Δ1α-ΓΠ.οικ. 72309.pdf (105,9 KB)