ΓΔΟΥ 233 - Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020

ΘΕΜΑ: Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αποφασίζουν ενδεικτικά:

Άρθρο 1
Σκοπός

Άρθρο 2
Ορισμοί

Άρθρο 3
Δικαιούχοι

Άρθρο 4
Ύψος ενίσχυσης

Άρθρο 5
Έλεγχος σώρευσης

Άρθρο 6
Διαδικασία υποβολής αίτησης

Άρθρο 7
Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης

Άρθρο 8
Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
ΓΔΟΥ 233.pdf (353,3 KB)