ΓΔΟΥ218 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά

ΘΕΜA: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1645).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αποφασίζουν:

1.Στην περ. β της παρ. 7 του άρθρου 8, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για την πλήρωση της προϋπόθεσης του προηγούμενου εδαφίου, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις κατά την 31η Μαρτίου 2020, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας
ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.»

2.Στην παρ.1 του άρθρου 9 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 31η Μαρτίου 2020, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.» Η παρούσα ισχύει για τις καταβολές ενισχύσεων της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
ΓΔΟΥ218.pdf (127,4 KB)