Ενημέρωση σχετικά με τον Κορονοϊό


Θέμα Απαντήσεις Ενημέρωση
ΓΔΟΥ 148 - Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020 1 Ιούλιος 2, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 42065 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41013/ 30.6.2020 «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν από 1.7.2020 έως και 15.7.2020 1 Ιούλιος 2, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 42069 - Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης από 21.03.2020 έως και 21.04.2020» 1 Ιούλιος 2, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 41015 - Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία και Σουηδία, για το χρονικό διάστημα από την 1.7.2020 έως και τις 15.7.2020 1 Ιούνιος 29, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 41080 - Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως και 15.7.2020 1 Ιούνιος 29, 2020
Δ.15/Δ’/οικ.21552/681 - «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού , τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» 1 Ιούνιος 26, 2020
ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313871/8133 - Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στο video game development μέσω δράσεων και προγραμμάτων 1 Ιούνιος 23, 2020
ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313837/8129 - Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στο design μέσω δράσεων και προγραμμάτων 1 Ιούνιος 23, 2020
ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313832/8127 - Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στον χορό μέσω δράσεων και προγραμμάτων 1 Ιούνιος 23, 2020
ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313834/8128 - Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στα εικαστικά μέσω δράσεων και προγραμμάτων 1 Ιούνιος 23, 2020
Αριθμ. 64260 - Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου δέκατου εβδόμου της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 134 του ν. 4692/2020 1 Ιούνιος 22, 2020
Αριθμ. 9418 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» 1 Ιούνιος 22, 2020
Αριθμ. ΓΔΟΥ 138 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 131/13.6.2020 «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά» 1 Ιούνιος 21, 2020
Αριθμ. Α. 1154 - Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε 1 Ιούνιος 21, 2020
Αριθμ. 63890 - 3η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 37674/10.4.2020 «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» 1 Ιούνιος 21, 2020
Υπ’ αρ. Α1ε/Γ.Π. 38239 - Κατάργηση της υπ’ αρ. Α1ε/Γ.Π.οικ.19009/ 17-3-2020 «Έκτακτα μέτρα λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19» 1 Ιούνιος 20, 2020
Αριθμ. Α.1147 - Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του 1 Ιούνιος 18, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 38642 - Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών σχολικών μονάδων των Δήμου Ξάνθης και Μύκης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, για το χρονικό διάστημα από 19.6.2020 έως και 27.6.2020 1 Ιούνιος 18, 2020
Αριθμ. Α.1146 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α.1135/9.6.2020 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020» 1 Ιούνιος 18, 2020
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38426 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36808/ 14.6.2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και του κατάπλου πλοίων αναψυχής, για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020» 1 Ιούνιος 17, 2020
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38424 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 18.6.2020 έως και τις 2.7.2020 1 Ιούνιος 17, 2020
Αριθμ. Α.1148 - Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 1 Ιούνιος 16, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 37667 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/ 17.3.2020 ν «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν» 1 Ιούνιος 15, 2020
ΑΠ ΓΔΟΥ 132 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» 1 Ιούνιος 15, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 37666 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36808/ 14.6.2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και του κατάπλου πλοίων αναψυχής, για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020 1 Ιούνιος 15, 2020
Αριθμ. 8958 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» 1 Ιούνιος 15, 2020
Αριθμ. ΓΔΟΥ 134 - Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Μάιο 2020 1 Ιούνιος 15, 2020
Οικ. 23101/476 - Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ. 17788/346/8.5.2020 «Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών και τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» 1 Ιούνιος 13, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 36806 - Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/ 17.3.2020 (Β’ 916) για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020 1 Ιούνιος 13, 2020
Αριθμ. ΓΔΟΥ 131 - Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020 1 Ιούνιος 13, 2020